Vi optager ikke nye elever i Online Mentorforløb. Vi forbliver dedikerede til vores nuværende elever. Jeg er nu fokuseret på at udvikle “Basely” til en global virksomhed – en spændende og ny udfordring for mig. Se mere på forsiden.

Handelsbetingelser
Jeg gør meget ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med mig. Det gælder alt det der vedrører det produkt vi har aftalt, men gælder også det rent juridiske. Af samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting du er enig med mig i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil. Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte mig på Kasper@sedia.dk, hvis der er noget du ikke er enig med mig i.

Tilbud og aftale
Faktura på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, så snart der opnås enighed. Det antages som accepteret og dermed ingen fortrydelsesret, så snart kunden modtager sin faktura medmindre kunden skriftligt melder tilbage der er noget i vejen. Især ved betaling af faktura antages det som accepteret og ingen fortrydelsesret.

Priser og betaling
Alle priser er ekskl. moms. Sedia ApS er berettiget til betaling for ekstra arbejde, hvis dette ikke indgår i det oprindelige tilbud. Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra Sedia ApS, forbeholder Sedia ApS sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger.

Ansvar
Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Sedia ApS ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Sedia ApS har medvirket til udformningen heraf.

Begrænset hæftelse
I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Sedia ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand. Sedia ApS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.

Ved køb af online forløb
Når du køber et online forløb hos Sedia ApS, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Sedia ApS berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller smide dig ud af gruppen og lukke ned for din adgang. Se mere nedenfor.

Brugs- og ejendomsret (Online Mentorforløb)
Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.
Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “Ved køb af online forløb”

Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:
– Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
– Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
– Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).
– Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.
– Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.

Brugs- og ejendomsret (Upper Level)
Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende videoindhold, ugentlig live Q&A og 3x masterminds.
Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Som virksomhed, har du som kunde ret til at benytte skabeloner internt i din egen virksomhed og deles om materialet med potentielle ansatte. Dog må ansatte under ingen omstændigheder se noget af forløbets videoindhold, deltage på Live Q&A, Masterminds eller se noget af aktiviteten i gruppen.
Har andre end kunden set video indholdet anses det for videredistribuering og forbeholder Sedia ApS at udstede en faktura på forløbets pris til den pågældende virksomhed.

Kunden har adgang til at gøre følgende:
– Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
– Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
– Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).
– Uddele og benytte skabeloner sammen med potentielle ansatte til internt brug i virksomheden.
– Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.
– Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner til andre end sine ansatte. Underforstået må materialet udelukkende benyttes internt.

Brugs- og ejendomsret (Success Accelerator)
Kunden opnår den 12 måneders brugsret til det pågældende videoindhold, løbende collaboration calls hver 2. uge og 4x coaching-sessions, hvoraf 1 er med accountability-gruppe og efterfølgende 3 er 1-on-1.
Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Som virksomhed, har du som kunde ret til at benytte skabeloner internt i din egen virksomhed og deles om materialet med potentielle ansatte. Dog må ansatte under ingen omstændigheder se noget af forløbets videoindhold, deltage på collaboration calls, coaching-sessions eller se noget af aktiviteten i gruppen.
Har andre end kunden set video indholdet anses det for videredistribuering og forbeholder Sedia ApS at udstede en faktura på forløbets pris til den pågældende virksomhed.

Kunden har adgang til at gøre følgende:
– Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
– Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
– Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).
– Uddele og benytte skabeloner sammen med potentielle ansatte til internt brug i virksomheden.
– Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.
– Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner til andre end sine ansatte. Underforstået må materialet udelukkende benyttes internt.

Tilfredshedsgaranti ved køb af Online Mentorforløb
Du kan få alle dine penge refunderet inden for 30 dage, selvom du har set 100% af forløbets materiale, såfremt du har købt efter d. 21. september 2022. Nedenstående Google Forms skal være udfyldt inden for de 30 dage fra købsdato.
Eksempelvis: Ved køb d. 01.04-2023, skal du senest udfylde nedenstående d. 01.04-2023. Er den ikke det, kan tilfredshedsgarantien ikke indløses.

Link: Klik her for at gå til Google Forms

Såfremt du har benyttet dig af din tilfredshedsgaranti én gang, kan du godt blive en del af forløbet igen på senere tidspunkt. Hvis prisen i mellemtiden er steget, gælder den nye pris. Såfremt du bliver en del af forløbet, efter du har benyttet dig af tilfredshedsgarantien, har du ikke længere nogen former for tilfredshedsgaranti ved køb af Online Mentorforløb.
For elever, som har købt adgang til forløbet før d. 21. september 2022 gælder den tidligere tilfredshedsgaranti, som lyder at du har 7 dages fuld tilfredshedsgaranti fra købsdato.

Tilfredshedsgaranti ved køb af Upper Level
Ved køb af Upper Level, er der ingen tilfredshedsgaranti ved gennemført køb.

Tilfredshedsgaranti ved køb af Success Accelerator
Ved køb af Success Accelerator, er der ingen tilfredshedsgaranti ved gennemført køb.

Indtægtsfraskrivelse
Sedia ApS fraskriver sig alt ansvar fra hvorvidt kursister får succes ved at opnå kunder herigennem indtægt. Dette gøres af respekt for Sedia ApS’ online forløb.
Alle indtjening – og indkomst eksempler på henholdsvis hjemmeside og mentorforløb, er udelukkende et estimat for, hvad der er realistisk at opnå. Der er ingen forsikring for, at du vil kunne efterleve eksemplerne, men de er dog meget realistiske.
Sedia ApS tager intet ansvar for eventuelle økonomiske tab, du skulle få ved brug af Sedia ApS’ produkt, uagtet jeg synes prisen er meget retfærdig holdt op mod værdien heraf.

Ansvarsfraskrivelse
I et online forløb af Sedia ApS bliver eleverne opfordret til altid at følge markedsføringsloven. Det er elevens eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. Sedia ApS kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af elevens færden.

Live Q&A minimumsperiode (Online Mentorforløb)
I Online Mentorforløb får du 3x Live Q&As hver uge. Dette er garanteret minimum t.o.m. hele år 2023.

Collaboration calls minimumsperiode (Success Accelerator)
I Success Accelerator får du som minimum 1 collaboration call hver 2. uge. Dette er garanteret i hele perioden, hvor du aktivt har adgang til Success Accelerator.

Live Q&A minimumsperiode (Upper Level)
I Upper Level får du 1x Live Q&A hver uge. Dette er garanteret minimum t.o.m. hele år 2022.

Fortrolighed og GDPR
Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.
Det er kundens ansvar at slette Sedia ApS’ adgang til alting hvad der vedrører persondata.

Underleverandører
Sedia ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er).

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.